ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE


Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

Artikel 4: Inschakeling derden

Artikel 5: Verstrekken gegevens

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie

Artikel 7: Risico van opslag informatie

Artikel 8: Levering en leveringstermijnen

Artikel 9: Voortgang, uitvoering overeenkomst

Artikel 10: Honorarium, kosten en declaratie

Artikel 11: Meer- en minderwerk

Artikel 12: Reclames en klachten

Artikel 13: Aansprakelijkheid en garantie

Artikel 14: Betaling

Artikel 15: Intellectuele eigendom

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Artikel 18: Overmacht

Artikel 19: Ontbinding, annulering, opzegging

Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

unsplash